1. ALGEMEEN

A. Toepassingsgebied

i. Deze disclaimer geeft aan onder welke voorwaarden wij de informatie en eventueel

aangeboden aanverwante dienstverlening aan jou als bezoeker van de website

aanbieden.

ii. De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie

op: www.kidsandcars.nl, hierna: “website”. Deze website wordt beheerd door Tafelronde 140 Alblasserwaard.

iii. Jouw gebruik van de website, informatie op deze website of aangeboden aanverwante

dienstverlening op de website, is onderhevig aan de voorwaarden die door

Tafelronde 140 Alblasserwaard zijn gesteld in deze disclaimer.

2. AANSPRAKELIJKHEID

A. Zorgvuldigheid

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard betracht alle mogelijke zorg om de inhoud van de website zo vaak

mogelijk te actualiseren, aan te vullen en eventuele onjuistheden ongedaan te maken.

B. Beperking aansprakelijkheid

i. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan Tafelronde 140 Alblasserwaard jou geen garantie of recht op

aanspraak bieden, voor wat betreft de juistheid van de op de website opgenomen informatie.

ii. Alle informatie op de website is vrijblijvend.

C. Bij hyperlinks

i. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan

Tafelronde 140 Alblasserwaard geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden

gehouden voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de daarop

aangeboden producten of diensten.

ii. De onder punt A genoemde zorgvuldigheidseisen zijn onverkort van toepassing op

content dat via hyperlinks beschikbaar wordt gesteld op de website van Tafelronde 140 Alblasserwaard.

De informatie op dergelijke websites wordt door Tafelronde 140 Alblasserwaard niet nader beoordeeld

op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

iii. Op andere websites linken naar de website Tafelronde 140 Alblasserwaard is toegestaan, op

voorwaarde dat dit de goede naam van Tafelronde 140 Alblasserwaard niet aantast.

3. AUTEURSRECHTEN

A. Tafelronde 140 Alblasserwaard als rechthebbende

i. Alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, betreffende de

informatie en andere inhoud op de website berusten bij Tafelronde 140 Alblasserwaard of haar

licentiegevers.

ii. Het is niet toegestaan werken van Tafelronde 140 Alblasserwaard te kopiëren, te downloaden of op

enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, tenzij

gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingen in lid B van dit artikel.

B. Uitzonderingen

i. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op de Website is

alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tafelronde 140 Alblasserwaard.

ii. Uitdrukkelijke toestemming is niet vereist voor regelingen van dwingend recht zoals

het citaatrecht. Dit is jouw recht om onze materialen op een passende wijze, onder

andere maar niet uitsluitend, met deugdelijke bronvermelding naar de website van

Tafelronde 140 Alblasserwaard te citeren.

4. OVERIG

A. Wijzigingen

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden

informatie en/of aanverwante aangeboden dienstverlening, met inbegrip van de tekst

van deze disclaimer, te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Je kunt

periodiek nagaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip

van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

B. Vragen

i. Bij vragen kun je contact opnemen via: secretaris@rt140.com

C. Versie

i. De huidige versie van deze disclaimer is 20230101.

Privacy Statement

1. ALGEMEEN

A. Privacy

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou

wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat je deze

gegevens zelf aan ons verstrekt.

ii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Tafelronde 140 Alblasserwaard de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke.

B. Samenvatting

i. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt op een

zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij jou een

transparant en helder overzicht van:

a. Voor welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken;

b. Welke persoonsgegevens wij van jou kunnen verwerken;

c. Hoelang wij jouw persoonsgegevens zullen bewaren;

d. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van jouw

persoonsgegevens;

e. Welke rechten je hebt op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking

door Tafelronde 140 Alblasserwaard en,

f. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om jouw persoonsgegevens te

beschermen.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ

VERWERKEN

A. Van jou als websitebezoeker

i. Naam die je actief verstrekt bij het contact

ii. Adresgegevens die je actief verstrekt bij het contact

iii. E-mail die je actief verstrekt bij het contact

iv. Telefoon die je actief verstrekt bij het contact

v. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact

vi. Locatiegegevens

vii. Gegevens over jouw activiteiten op onze website

viii. IP-adres

ix. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarige

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming

van ouders of voogd. Tafelronde 140 Alblasserwaard kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van

hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

i. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact

met ons op via secretaris@rt140.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk

verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Tafelronde 140 Alblasserwaard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende

doeleinden:

i. Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is over ons evenement;

ii. Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en

tot slot;

iii. Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en

deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk

is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je

informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op

via: secretaris@rt140.com

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze

cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van jou verwerken niet

door derden verwerkt.

6. JOUW WEBSITEBEZOEK IN KAART

A. Cookies

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:

a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld

jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze

website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag

bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.

c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door

het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site

waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde

advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag

bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden

opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een

persoonsgegeven.

B. Wat als je niet van cookies houdt

i. Jouw cookie instellingen zijn bij jouw eerste bezoek aan onze website door jou zelf

ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van

cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats

na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder

moment wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Jouw rechten

i. Je hebt het recht om:

a. jouw persoonsgegevens in te zien;

b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;

c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;

d. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;

e. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;

f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

ii. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Tafelronde 140 Alblasserwaard

hebben, stuur dan een verzoek naar secretaris@rt140.com

iii. Tafelronde 140 Alblasserwaard wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan.

Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie

of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming

van jouw privacy verzoekt Tafelronde 140 Alblasserwaard je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

iv. Tafelronde 140 Alblasserwaard zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw

verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan

helpt Tafelronde 140 Alblasserwaarda je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen.

Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot secretaris@rt140.com

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen

van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit

Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vindt je via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-

persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –

ENCRYPTIE

A. SSL

i. Om jou als websitebezoeker te beschermen gebruikt Tafelronde 140 Alblasserwaard veilige

coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke

gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je

er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen

zijn.

ii. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het

invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf

controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent,

zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen.

Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de

pagina beveiligd is.

B. Wij nemen beveiliging serieus

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt daarom

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan direct contact met ons op via secretaris@rt140.com.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

A. Wijzigingen

i. Aangezien Tafelronde 140 Alblasserwaard haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk

nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd,

kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij

dit steeds aan jou als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand

versienummer.

B. Versie

i. De huidige versie is 20230101

11. VRAGEN

A. Contactpersoon

i. Tafelronde 140 Alblasserwaard heeft Jorn Krijgsman aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG.

Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heb je algemene

vragen omtrent de AVG, dan kun je contact opnemen via secretaris@rt140.com